zist shenasi

ziste sale aval

1-       نظریه پیدایش خود به خودی ماده زنده از ماده غیر زنده پس از انتشار کتاب ردی نیز از بین نرفت و تا زمان پاستور یعنی تا قرن نوز دهم طرفدارانی داشت لویی پاستور این نظریه را با آزمایش ها ی خود به طور قطعی باطل کرد درباره این آزمایش ها تحقیق کنید و به کلاس گزارش دهید ؟

 پاستور (پدر علم میکروبشناسی) با آزمایشاتی نظریه خلق الساعه را رد کرد. در زمان پاستور دلیل فاسد شدن آبگوشت موجود در ظرف شیشه ای  را توانایی آبگوشت در تولید خود به خودی میکروب میدانستند پاستور در آزمایشی ابتدا هوا را از صافی پنبه گذراند و با مشاهده پنبه مزبور در میکروسکوپ نشان داد که  هوا پر از موجودات ذره بینی است و هر گاه پنبه دهانه ظرف آبگوشت را در درون آبگوشت استریل شده قرار دهند. به سرعت تعداد میکروب ها زیاد می شود پاستور در آزمایش دیگر آبگوشت را در یک ارلن که دهانه آن خمیدگی داشت قرار داد و مشاهده نمود که حتی با باز بودن دهانه ارلن با آبگوشت فاسد نمی­شود، زیرا میکروب ها در خمیدگی دهانه ارلن رسوب کرده و به آبگوشت نمیرسند و فقط درصورت خم کردن ارلن و تماس آبگوشت با دهانه ارلن میکروب ها وارد آبگوشت شده و آن را فاسد میکنند.

2-       آیا می توان پاسخ همه پرسش های آدمی را با استفاده از روش علمی به دست آورد؟ چرا؟

خیر، زیرا همه آزمایشها را نمی توان در آزمایشگاه و یا در طبیعت مرحله به مرحله انجام داد .

3-    عدهای عقیده دارند اگر برای گاوهای شیرده موسیقی پخش کنند بیشتر شیر می دهند این فرضیه را چگونه آزمایش می کنند ؟

دو گروه از گاوهای مشابه را انتخاب کرده سپس برای یک گروه از آنها موسیقی پخش می کنیم و گروه دیگر را در محیطی که موسیقی نباشد قرار می دهیم. سپس در زمان شیر دهی. میزان شیر هر دو گاو را  اندازه  می گیریم اگر افزایش قابل توجهی در شیر دهی گاوی  که برایش  موسیقی پخش شده بود به وجود آمده بود نتیجه می گیریم که اگر برای  گاوهای شیرده موسیقی پخش کنند بیشتر شیر می دهند .

4-      هنگامی که آزمایش انجام می دهیم باید همه متغیرها بجز یکی از آنها که در مورد آزمایش است ثابت و بدون تغییر باشد این کار چه لزومی دارد؟

 این کار باعث می شود تا تغیرات احتمالی بقیه متغیرها اثری بر نتیجه آزمایش نداشته باشد و اثر خالص متغیر مورد نظر در نتیجه آزمایش بدست آید.

 

1-      به چه علت گاهی آدمی به خرافات، جادوگری و حدس و گمان روی می آورد؟

پاسخ: به علت کمبود دانش

2-     در تفکر علمی باید برای تمام پاسخ هایی که ارائه می دهیم..............................داشته باشیم.

پاسخ: دلیل کافی

3-     چرا محققان علوم تجربی از ابزار های دقیق اندازه گیری استفاده می کنند؟

پاسخ : زیرا آنان می دانند که حواس آدمی دارای خطاهایی می باشند، بنابراین برای کمک به حواس از ابزارهای دقیق استفاده می کنند.

4-     روش علمی را تعریف کنید؟

پاسخ: روش علمی، روشی است منطقی، که معمولاً محققان برای حل مسائل و یافتن پاسخ برای پرسش های خود، از آن استفاده می کنند. این روش از چند مرحله، که مانند پله های نردبان پشت سر هم می باشند، تشکیل شده است.

5-     مراحل مختلف روش علمی را به ترتیب ذکر کنید.

پاسخ: 1- تعریف مسئله 2- جمع آوری اطلاعات 3- فرضیه سازی 4- آزمایش فرضیه 5- ثبت یافته ها 6- تفسیر یافته ها، نتیجه گیری و نظریه سازی 7- انتشار گزارش

6-     چرا تعریف مسئله، یکی از مراحل لازم در روش علمی است؟

پاسخ: زیرا بدون مشخص کردن مسئله، حل کردن آن امکان پذیر نیست.

7-      محققان در مرحله ی جمع آوری اطلاعات به چه منابعی مراجعه می کنند؟

پاسخ: کتاب ها، مجلات، مقالات علمی و شبکه های اطلاع رسانی مانند اینترنت.

8-    محققان در مرحله ی جمع آوری اطلاعات بیشتر، دست به ................ و ................... هم می زنند.

پاسخ: آزمایش و مشاهده

9-     چرا معمولاً محققان، کار خود را از صفر شروع نمی کنند؟

پاسخ: زیرا کار های یک محقق اساس کار محققی دیگر قرار می گیرد.

10-    فرضیه را تعریف کنید.

پاسخ: حدس و گمانی که بر پایه ی اطلاعات به دست آمده، درباره ی علت پدیده ای زده می شود.

11-    چرا محققان انتظار ندارند که فرضیه ای که می سازند، مورد قبول دیگران قرار گیرد؟

پاسخ: زیرا این فرضیه باید آزمایش شود و درستی یا نادرستی آن اثبات شود. و اگر نادرست باشد، پس از آزمایش ممکن است خود محقق هم به نادرست بودن پی ببرد.

12-   در کدام مرحله از روش علمی، محققان آزمایش ها تکرار می کنند؟ دلیل آن را بنویسید.

پاسخ: در مرحله ی ششم (مرحله ی تفسیر یافته ها، نتیجه گیری و نظریه سازی) – دلیل: برای اینکه مطمئن شوند نتیجه­ای که از آزمایش گرفته اند، اتفاقی نبوده است.

13-  محققان در مرحله ی آخر روش علمی چه چیز هایی از تحقیق خود را منتشر می کنند؟

پاسخ: نتایج کار خود و روش های مورد استفاده ی خود منتشر می کنند.

14-  تفکر خلق الساعه را تعریف کرده و مثال برای آن بیاورید.

پاسخ: پیدایش خود به خودی ماده ی زنده – مثال: ماهی از گل و لای جوی ها و آبگیر ها تولید می شود.

15-  کدام یک از دانشمندان به تفکر خلق الساعه معتقد بودند؟

پاسخ: ارسطو –  ون هلمونت

16-   آزمایشی که ون هلونت برای برای اثبات درستی تفکر خلق الساعه  انجام داد را بنویسید.

پاسخ: وی یک پیراهن کثیف را به همراه چند دانه ی گندم در کوزه ای قرار داد. پس از 21 روز تعدادی موش در اطراف آن مشاهده کرد. او به این نتیجه رسید که موش ها خود به خود از پیراهن کثیف و دانه های گندم پدید آمده اند.

17-  دو درس مهمی که دانشمندانِ پس از ون هلمونت از کار های او گرفتند، چه بود؟

پاسخ: 1- پژوهشگر باید سعی کند همه ی عواملی را که بر نتیجه ی آزمایش اثر می گذارند، کنترل کند. 2- پژوهشگر باید در نظر داشته باشد که عقاید او قبل از آزمایش، بر نتیجه گیری او از آزمایش تأثیر می گذارد.

18-  چرا گاهی پژوهشگران امروزی در مورد نطرات خود تجدید نظر می کنند؟

پاسخ: زیرا پژوهشگران امروزی دائماً تصورات خود را درباره ی واقعیت می آزمایند و اگر لازم بدانند در آنها تجدید نظر می کنند.

19-   یکی از نقص های آزمایش ون هلمونت در مورد اثبات تفکر خلق الساعه چه بود؟

پاسخ: این بود که آزمایش خود را کنترل نکرد.

20-   چه هنگامی نتیجه ی یک آزمایش قابل اعتماد تر است؟

پاسخ: هنگامی که آزمایش کنترل شده باشد.

21-   آزمایش کنترل شده چگونه آزمایشی است؟

پاسخ: آزمایشی است که در آن دو آزمایش یکسان به طور همزمان انجام می شوند و همه ی عواملی که بر این آزمایش موثرند، به جز یکی از آنها (که قرار است اثر آن بر آزمایش مورد تحقیق قرار گیرد) ، یکسان است.

22-  به چه صورتی ون هلمونت از آزمایشات خود در مورد اثبات تفکر خلق الساعه، نتیجه ای درست تر می گرفت؟

پاسخ: آزمایش خود را به صورت کنترل شده انجام می داد، به صورتی که پیراهن کثیف و دانه ها گندم را در در دو جعبه  باز و بسته قرار می داد.

23- فرانچسکو ردی با استفاده از .....................تفکر خلق الساعه را باطل کرد.

پاسخ: روش علمی

24- فرانچسکو ردی در مرحله ی جمع آوری اطلاعات برای پژوهش خود بیشتر به چه شیوه ای روی آورد؟

پاسخ: او در مرحله ی جمع آوری اطلاعات بیشتر به شیوه مشاهده روی آورد.

25- فرضیه فرانچسکو ردی در مورد پیدایش مگس ها را بنویسید.

پاسخ: نوزادان کرمی شکل از ذرات ریزی که مگس ها روی گوشت فاسد بر جای می گذارند، منشاء به وجود می آیند.

26-  فرانچسکو ردی آزمایش خود را به چه صورتی انجام داد؟

پاسخ: قطعات گوشت را در ظروف مختلف با درب باز و بسته قرار داد. مشاهده کرد که نوزادان مگس فقط در ظروف درب باز ظاهر می شود. درون ظروف درب بسته نوزاد مگسی به وجود نمی آید.

27- فرانچسکو ردی از آزمایش ها ی خود چه نتیجه ای گرفت؟

پاسخ: نتیجه گرفت که مگس خود به خود از گوشت گندیده به وجود نمی آید، بلکه هر مگس حاصل تخم گذاری مگسی دیگر است.

28- فرانچسکو ردی نتایج آزمایش های خود را چه کتابی منتشر کرد؟

پاسخ: وی آزمایشات و نتایج خود را در کتابی به نام « آزمایش هایی درباره ی پیدایش حشرات» منتشر کرد.

29-  علوم زیستی را تعریف کنید.

پاسخ: مجموعه ی علومی که منجر به شناخت علمی موجودات زنده و عوامل موثر بر آنها می شود.

30-  دانش علوم زیستی را تعریف کنید.

پاسخ: مجموع آگاهی هایی که پژوهشگران علوم زیستی با استفاده از روش علمی، در آزمایشگاه یا محیط زیست طبیعی موجودات زنده به دست آورده اند.

31-  شاخه های مختلف علوم زیستی را در دو گروه جای می دهند، آن دو گروه را نام ببرید.

پاسخ: علوم زیستی پایه ای، علوم زیستی کاربردی

32- پژوهش های علوم زیستی پایه ای به چه منظور انجام می شوند؟ مثال بیاورید.

پاسخ: پژوهش های علوم زیستی پایه ای به منظور شناخت قوانین حاکم بر پدیده های زیستی صورت می گیرد. مثال: تحقیق درباره­ی چگونگی به ارث رسیدن صفات از والدین به فرزندان، بدون در نظر گرفتن کاربرد های آن در زندگی .

33- پژوهش های علوم زیستی کاربردی به چه منظور انجام می شوند؟ مثال بیاورید.

پاسخ: پژوهش های علوم زیستی کاربردی به منظور استفاده ی انسان از پدیده های زیستی، برای زندگی بهتر صورت می گیرد. مثال: چگونگی استفاده ای از قوانین وراثت برای بدست آوردن گیاهان یا جانورانی که مشخصات مطلوب تر دارند.

34- روش علمی برای چه موضوعاتی به کار می رود؟

پاسخ: روش علمی فقط برای موضوعاتی کاربرد دارد که بتوان آنها را در در آزمایشگاه یا در طبیعت مشاهده، اندازه گیری یا آزمایش کرد.

35- کدام علوم بیشترین کاربرد را در علوم زیستی دارند؟

پاسخ: فیزیک و شیمی

 

 

+ نوشته شده در  شنبه بیست و نهم بهمن ۱۳۹۰ساعت 21:14  توسط امیرحسین   |